مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد مهدی
نام خانوادگی:مقدادی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، حقوق

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد