بررسی پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق تطبیقی و ایران
38 بازدید
محل نشر: دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان » پاییز 1386 - شماره 19 »26 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی